• Tuyển sinh
Thứ sáu, 05/08/2022 - 03:32:20

Đại học Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm sàn trình độ đại học chính quy

Đại học Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm sàn trình độ đại học chính quy. Theo đó, điểm sàn đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm.

Cụ thể, điểm sàn đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm gồm: Tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, với công thức tính như sau: Ngưỡng bảo đảm= (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA.

Trong đó, M1, M2, M3 - điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường công an nhân dân, điểm trên được quy về thang điểm 100. BTBCA - điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Ví dụ, thí sinh Nguyễn Văn A đăng ký xét tuyển vào Đại học Cảnh sát nhân dân với tổ hợp môn xét tuyển là A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), đã tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an và có kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Toán 8 điểm. Vật lý 8 điểm. Tiếng Anh 8 điểm.

- Kết quả thi bài thi đánh giá của Bộ Công an: Phần trắc nghiệm 39 điểm. Phần tự luận: 35 điểm.

Như vậy, điểm sàn của thí sinh Nguyễn Văn A được tính như sau: Ngưỡng bảo đảm = (8 + 8 + 8 )*10/3 + (39+35) = 154. Với kết quả này thí sinh Nguyễn Văn A đạt được ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định (vì 154>70).

Quy định về điểm xét tuyển phương thức 3

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Đại học Cảnh sát nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: Điểm xét tuyển = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5 + khu vực ưu tiên + đối tượng ưu tiên + điểm thưởng.

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Đại học Cảnh sát nhân dân; BTBCA - Điểm bài thi Bộ Công an sau khi quy về thang điểm 30; Điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Ví dụ thí sinh Nguyễn Văn A đăng ký xét tuyển vào Đại học Cảnh sát nhân dân với tổ hợp môn xét tuyển là A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), đã tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an và có kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả thi THPT: Toán 8 điểm. Vật lý 8 điểm. Tiếng Anh 8 điểm.

- Kết quả thi bài thi đánh giá của Bộ Công an: Phần trắc nghiệm 39 điểm. Phần tự luận 35 điểm.

- Điểm ưu tiên Khu vực 1: 0,75 điểm.

- Điểm thưởng: Không có.

Như vậy, điểm xét tuyển của thí sinh Nguyễn Văn A được tính như sau: Điểm xét tuyển = (8 + 8 + 8)*2/5 + ((39+35)*30/100))*3/5 + 0,75 = 23,67.

Ái Linh