Quản trị - điều hành

Quản trị mạng - một nghề quyền lực

2018-08-24 - 7

Khi thế giới công nghệ ngày càng phát triển thì nghề quản trị mạng càng đóng vai trò quan trọng và có nhu cầu càng lớn, vì vậy nhiều người nhận định rẳng quản trị mạng là một “nghề quyền lực”